Privacyverklaring

Privacyverklaring

Julsa Vogelbenodigdheden, gevestigd aan Brunel 12, 5667 AP Geldrop,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Contactgegevens:
www.julsa.nl Brunel 12, 5667 AP Geldrop 040 286 7112
 
Paul Geurtz is de Functionaris Gegevensbescherming van Julsa
Vogelbenodigdheden Hij/zij is te bereiken via info@julsa.nl
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
Julsa Vogelbenodigdheden verwerkt uw persoonsgegevens doordat u
gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons
verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij
verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door
een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en
telefonisch
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te
verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij
ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan
ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun
kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent
dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben
verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@julsa.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens
verwerken
Julsa Vogelbenodigdheden verwerkt uw persoonsgegevens voor de
volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze
dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
 
Geautomatiseerde besluitvorming
Julsa Vogelbenodigdheden neemt nooit op basis van geautomatiseerde
verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen
hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen
door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld een medewerker van Julsa Vogelbenodigdheden) tussen
zit. Julsa Vogelbenodigdheden gebruikt de volgende
computerprogramma’s of -systemen:
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Julsa Vogelbenodigdheden bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan
strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens
worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de
volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
Personalia > 6 maanden > Voor het verwerken van eventuele retouraanvragen en ter beantwoording van vragen m.b.t. uw bestelling
Adres > 6 maanden > Voor het verwerken van eventuele retouraanvragen en ter beantwoording van vragen m.b.t. uw bestelling
Email Adres > 6 maanden > Voor het verwerken van eventuele retouraanvragen en ter beantwoording van vragen m.b.t. uw bestelling
Rekeningnummer > 6 maanden > Voor eventuele terugstortingen van een retouraanvraag
 
Delen van persoonsgegevens met derden
Julsa Vogelbenodigdheden verstrekt uitsluitend aan derden en alleen
als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of
om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Julsa Vogelbenodigdheden gebruikt alleen technische en functionele
cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw
privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste
bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of
smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de
technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen
ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld
uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website
optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van uw browser verwijderen.
 
Cookies die wij gebruiken :
Cookie: Google Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren
of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele
toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Julsa
Vogelbenodigdheden en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek
kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te
sturen.
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot
intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw
persoonsgegevens sturen naar info@julsa.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan,
vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee
te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable
zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer
en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw
privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw
verzoek.
 
Julsa Vogelbenodigdheden wil u er tevens op wijzen dat u de
mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de
volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-
de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Julsa Vogelbenodigdheden neemt de bescherming van uw gegevens
serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet
goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan
contact op met onze klantenservice of via info@julsa.nl. Julsa
Vogelbenodigdheden heeft de volgende maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beveiligen:
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde
internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het
hangslotje in de adresbalk.